Kamu İhale İlan
Ana Sayfa Neden Farklıyız? Hakkımızda Hizmetlerimiz Örnek İhale İhaleler  RSS  İhale Sonuçları Arşivdeki İhaleler İhale Takvimi Mesaj Formu
Kamu İhale İlan Com

0312 - 2270556

 Abonelik Ücretleri
 Abonelik Sözleşmesi
 Abonelik Yenileme (7/24)
   Banka Havalesiyle Abonelik
 Posta Çekiyle Abonelik
 Kredi Kartıyla Abonelik (7/24)

 
19 Mayıs 2019
Pazar
.: GİRİŞ :.
Kullanıcı Adı

Şifre

İrtibat Telefonumuz
90-312-2270556
Faks Numaramız
90-312-2270553
Sitemizde güvenli iletişim sağlamak üzere SSL sunucu sertifikası yüklenmiştir. Visa MasterCard
SSL Sertifikasını Denetle

 Arşivdeki İhale Detayı   ( 1915857 )
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriAdana 
İş ŞehriAdana 
KurumYüreğir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı/Konusu/CinsiÇöp Konteyneri Ve Çöp Kovası Satın Alınacaktır
İhale Tarihi17.08.2018 09:00
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2018/375476 

İhale Metni
ÇÖP KONTEYNERİ VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR
YÜREĞİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1000 adet 400 litrelik Galvanizli Çöp Konteyneri ile 100 adet Ayaklı Çöp Kovası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2018/375476
1-İdarenin
a) Adresi:Yavuzlar Mah. 4071 sokak 4 01220 YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası:3223217070 - 3223216363
c) Elektronik Posta Adresi:bilgi@yuregir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1000 adet 400 Litre Galvanizli Çöp Konteyneri Ve 100 adet Ayaklı Çöp Kovası
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Yüregir Brelediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi:Sözleşmeyi imzalandıktan sonra 5 gün içinde
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Yüregir Belediyesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati:17.08.2018 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Temizlik İşleri Müdürü tarafından onaylanmış olan numuneler için UYGUNDUR belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2-Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4-Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, den en az birini teklif dosyasında sunacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Çöp Konteyneri için : TS EN 840-2 Belgesi Olacaktır.
Çöp Konteyner Tekerlekleri için :TS EN 12532 belgesi olacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen ürünlerden olan 400 Litrelik Galvaniz Çöp Konteyneri alımı işinde tanımlanmış olan malzemeden bir adet istenilen niteliklere uygun bitmiş şekildeki numuneyi ihale gününden bir iş günü öncesi mesai bitimine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.Teslim edilen numuneler ihale sonuçlanana kadar Temizlik İşleri Müdürlüğünde kalacaktır.İhale üzerinde kalan istekliye ait numuneler idare tarafından muhafaza edilecek haricindeki numuneler sözleşme sonrasında isteklilere geri iade edilecektir.Alıma esas numuneler kesinlikle kullanılmamış olacak defolu ve hatalı olmayacaktır.teslimat sonrası ürünün getirildiğine , görüldüğüne ,ve uygunluğuna dair belge Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan KAŞELENMİŞ UYGUNDUR BELGESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından onaylanacak onaylanmamış olanlar kabul edilmeyecektir ve bu belge teklif dosyasında sunulacaktır. Numuneyi teslim etmeyen veya fiziksel(görsel ve elle yapılacak) kontrol sonucunda teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan numuneyi veren isteklilere uygunsuzluk belgesi verilecektir..Dosyasında UYGUNDUR belgesi olmayan isteklilerin teklifleri degerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Çöp Konteyneri mal alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüregir Belediyesi Destek Hizmetleri, Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Geri Git    Yukarı Git

 
0312-2270556
Tıklayın, Sizi Arayalım...
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Giriş Sayfası Yap
 

Arşivdeki İhaleler
Geçmiş tarihli ihaleleri inceleyerek, ihale içerikleri hakkında ön fikir edinebilirsiniz.
Ana Sayfa  |  Hakkımızda  |  Hizmetlerimiz  |  Gizlilik Politikası  |  Mesaj Formu  |  Örnek İhale  |  Yapılacak İhaleler  |  İhale Sonuçları  |  Arşivdeki İhaleler  |  İhale Takvimi
Abonelik Ücretleri  |  Abonelik Sözleşmesi  |  Banka Havalesiyle Abonelik  |  Posta Çekiyle Abonelik  |  Kredi Kartıyla Abonelik  |  Abonelik Yenileme
Sektörel İhaleler  -  Şehir İhaleleri  -  Kurum İhaleleri  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  Y  -  Z
© 2007-2019  KamuIhaleIlan.Com®
Tasarım & Programlama F.A.   TR Time: 19.05.2019 10:21:08  Page generated: 0.008 seconds.